Privacy Verklaring en Fotorechten

Contactgegevens:

NBBF / IFBB Nederland, gevestigd aan Voorstraat 40,  3257 BD Ooltgensplaat, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.ifbbnederland.nl
Voorstraat 40
3257 BD Ooltgensplaat
Tel: +31653445349
 
Juliette Bergmann is de Functionaris Gegevensbescherming van de NBBF / IFBB Nederland. Zij is te bereiken via: juliettebergmann@ifbbnederland.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

NBBF / IFBB Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via juliettebergmann@ifbbnederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

NBBF / IFBB Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Indeling in juiste wedstrijdklasse
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (webshop)
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:

NBBF / IFBB Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het zou hier dan gaan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NBBF) tussen zit. NBBF gebruikt hiervoor geen enkel computerprogramma of –systeem, dus: niet van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

NBBF / IFBB Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Voor alle genoemde persoongegevens is de bewaartermijn 2 jaar. Met als reden: ledenadministratie, wedstrijdadministratie en de mogelijke verlenging/vernieuwing van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden:

NBBF / IFBB Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

NBBF / IFBB Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NBBF / IFBB Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar:  juliettebergmann@ifbbnederland.nl
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
 
NBBF / IFBB Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

NBBF / IFBB Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo communiceert onze webserver via een beveiligde ‘SSL’-verbinding, zodat alle invoergegevens gecodeerd worden verstuurd en niet zijn te lezen/onderscheppen door derden. Wij gebruiken afzonderlijk beveiligde toegangscodes voor zowel website-toegang als voor onze webserver. Verder verwijderen wij bijvoorbeeld binnen 4 weken de persoonlijke gegevens van onze webserver en slaan die vervolgens offline op, op een privé beveiligde harddrive, die alleen toegankelijk is voor een zeer beperkt aantal bevoegden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze vereniging of via juliettebergmann@ifbbnederland.nl

Fotorechten: (Portretrecht & Privacywetgeving):

Tijdens alle wedstrijden die door de NBBF / IFBB Nederland worden georganiseerd worden foto’s genomen; zowel tijdens wedstrijden als van alle winnaars. Deze foto’s worden gepubliceerd op onze eigen website en Facebook-pagina en soms ook in het gedrukte jaarboek. De bedoeling hiervan is om personen vergelijkingsmateriaal te geven, zodat bij trainingen en voorbereidingen een doel kan worden nagestreefd. Maar ook om de eigen vooruitgang in beeld te krijgen. En natuurlijk om een gezicht te geven aan onze body builders, waar alles draait om de pracht en kracht van het gespierde lichaam. Zo ontstaat (landelijke) naam en faam voor de best presterende personen.
 
De NBBF / IFBB Nederland gaat er van uit dat haar wedstrijddeelnemers en leden geen bezwaar hebben tegen deze fotografie en publicaties. Mocht dit wel het geval zijn, dan kun je hiertegen persoonlijk bezwaar maken via: juliettebergmann@ifbbnederland.nl  In dat geval zal op gepubliceerde foto’s waar jij voorkomt, jouw gezicht onherkenbaar gemaakt worden. Dit kan ook met terugwerkende kracht. Verder bestaat de mogelijkheid om de fotograaf hiervan tijdig in kennis te stellen, zodat deze probeert om jou niet (te vaak) in beeld te brengen. Ook bestaat de mogelijkheid om in onderling overleg met de fotograaf of wedstrijdorganisatie een bepaald kenmerk te dragen, waaruit blijkt dat jij niet herkenbaar in beeld wenst te komen. Hiermee kan dan bij de publicatie/fotoselectie effectief rekening worden gehouden.

Disclaimer:

Disclaimer: gepubliceerde foto’s mogen niet voor andere doeleinden gebruikt of gekopieerd worden. De NBBF / IFBB Nederland behoudt hier alle rechten. Strikt persoonlijk gebruik is wel toegestaan.

Kennisgeving aangaande beeldmateriaal

Bij aanmelding van al onze wedstrijden wordt een kennisgeving vooraf bekendgemaakt: “U dient kennis te nemen van het feit dat er tijdens wedstrijden en uitreikingen beeldmateriaal kan worden gemaakt en u gaat ermee akkoord dat dit beeldmateriaal op websites of in publicaties van de vereniging of aanverwante niet-commerciële organisaties wordt gebruikt binnen het kader van de doelstellingen van de vereniging”. Bezwaren hiertegen dient u persoonlijk schriftelijk/per email te melden, waarna wordt zorggedragen dat u niet (herkenbaar) in gepubliceerd beeld komt.