IFBB Nederland

Algemene voorwaarden

Artikel 1: DEFENITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Evenement: de door IFBB Nederland te organiseren wedstrijden.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.

Organisator: de rechtspersoon (IFBB Nederland) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2: DEELNAME

2.1. De deelnemer dient op de dag waarop het evenement plaats vindt de minimumleeftijd van 12 jaar te hebben bereikt. Er is geen maximum leeftijd verbonden aan deelname.

2.2. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, de inschrijfgelden heeft voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. de organisator van het evenement is ten alle tijde gerechtigd de data van de wedstrijden waarop de deelnemers zich inschrijven te wijzigen.

2.4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.5. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.

2.6. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met

betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking/publicatie van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Foto’s en overig beeldmateriaal kunnen ook ingezet worden voor marketing- en reclame doeleinden.

ARTIKEL 5: WEDSTRIJDREGLEMENT

5.1. De deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van het evenement behoren.

5.2. De organisator is gerechtigd een deelnemer uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

5.3. Van de deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

5.4. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie en garderobe.

5.6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

6.1. Door inschrijving voor deelname aan het evenement verleent de deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden indien gerelateerd aan het evenement.

6.2. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot het verstrekken van persoonsgegevens aan IFBB Nederland met als doeleinde de deelnemer van informatie te voorzien.

6.3. Deelnemer verklaart door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bekend te zijn met het privacy beleid. Deze is te lezen via de volgende link: www.ifbbnederland.nl/privacybeleid